Monthly Archives: Tháng Một 2017

MA TRẬN RACI

RACI là những chữ cái đầu của :

R : Responsible – Ai làm ?
A : Accountable – Ai chịu trách nhiệm ?
C: Consulted – Cần tham vấn ai ?
I : Informed – Cần thông báo cho ai ?

Để đảm bảo mọi việc trong tổ chức luôn được thực hiện thì bắt buộc phải có ít nhất 1 người làm , nghĩa là có ít nhất 1 người có chức năng R . Đây là các nhân viên

Khi thực hiện các công việc trong tổ chức sẽ phát sinh vấn đề nên cần người phải chịu trách nhiệm trước cấp trên , đây là trách nhiệm giải trình các vấn đề , người này có chức năng A . Trong mỗi hoạt động chỉ nên có 1 người có  chức năng A

Trong quá trình thực hiện công việc , người thực hiện có thể nhận được tư vấn từ những người có chức năng C trong tổ chức . Những người có chức năng C là những chuyên gia có kiến thức chuyên môn cao . Họ đưa ra các hướng dẫn tư vấn để thực hiện tốt công việc , nhưng họ không có chức năng giải trình . Trong tổ chức không nên có quá nhiều người có chức năng C .

Khi thực hiện công việc thì người có chức năng R cần phải thông tin tới những người có liên quan , người có liên quan này có chức năng I , những người này có thể trong tổ chức hoặc ngoài tổ chức.

Để đảm bảo viết mô tả công việc cuả các thành viên trong một tổ chức rõ ràng , chính xác ta phải thực hiên ma trận RACI cho tổ chức đó

Ví dụ : xây dựng ma trận RACI cho bộ phận sản xuất

Công việc

Trưởng bộ phận Trợ lý trưởng phòng Trưởng ca

Kỷ thuật viên

Lập kế hoạch sx

A

R I

I

Nhận nguyên liệu  

C

A

R

Thực hiện sx tạo ra sản phẩm

A C/I C

R

Giao thành phẩm cho kho    

A

R

Người lập kế hoạch sản xuất là trợ lý trưởng phòng sản xuất nhưng người có trách nhiệm giải trình khi lập kế hoạch sai phải là trưởng phòng sản xuất ,tương tự như vậy anh trưởng phòng sản xuất phải có trách nhiệm giải trình các vấn đề xảy ra khi sản xuất ra thành phẩm , anh trưởng ca chỉ có trách nhiệm giải trình các vấn đề xảy ra trong ca với anh trưởng phòng sản xuất nhưng anh trưởng phòng là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm