GIẢN ĐỒ TẦN SỐ

Giản đồ tần số là một công cụ thống kê giúp chúng ta :

 • Mô tả phân bố của những số liệu ,
 • Xem xét quy trình lấy mẫu có được phân tầng đúng hay không
 • Xem xét quy trình sản xuất có đùng quy định kỹ thuật hay không

THỦ TỤC VẼ GIẢN ĐỒ TẦN SỐ :

 1. Tìm trị số lớn nhất và trị số nhỏ nhất của tập hợp số liệu
 2. Tính giao độ , nghĩa là sai biệt giữa trị số tối đa và trị số tối thiểu của tập hợp đó
 3. Chia những số liệu thành từng lớp :
  Số lớp có thể tính là căn số bậc 2 của số số liệu hay , giản dị hơn , dùng bảng sau :
    Số những số liệu             Số lớp
  < 50                            5 – 7
  50 – 100                       6 – 10
  100 – 250                     7 – 12
  > 250                           10 – 20
 4. Chia giao độ với số lớp để tính độ rộng của mỗi lớp . Tính chẵn độ rộng để có bội số một đơn vị đo thuận tiện
 5. Xác định ranh giới ở giữa đơn vị đo . Nếu cần thì thuyên chuyển những lớp để cho ranh giới lớp là những đơn vị đo thuận tiện
 6. Tính số liệu trong mỗi lớp bằng cách đếm những số liệu có trị số lớn hơn ranh giới dưới và nhỏ hơn hay bằng ranh giới trên của lớp đó
 7. Vẽ đồ thị có
  – Hoành độ là những lớp
  – Tung độ là những số số liệu có trong các lớp

Chúng ta có thể dễ dàng vẽ giản đồ tần số bằng phần mềm Excel

Trả lời