QUẢN LÝ NHÀ XƯỞNG (HOUSEKEEPING) – YÊU CẦU CHI TIẾT (TT)

4. Lối thoát hiểm
Các yêu cầu về chiều rộng của lối ra và số lối ra

Số người trong phòng <30 <200 <300 <500 <750 <1000 <1250 <1500 >1500
Số lối ra 1 2 2 2 3 4 5 6 >6
Tổng chiều rộng >0,75 m >1,75 m >2,5 m >3 m >4,5 m >6 m >7,5 m >9 m +250 người thêm 1,5m

Trả lời Khách Hủy